Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu

Main Page
 • 24.02.2013r - nagrody dla najlepszych.

  24.02.2013r. dyrektor szkoły w obecności w - ce dyrektora i pedagoga szkolnego

  w ramach promocji uczniów zdolnych wręczył najlepszym uczniom szkoły stypendia

  motywacyjne za osiągnięte wyniki w I semestrze 2013-2014r.


  Tytuł "Najlepszy z najlepszych" otrzymała Vanwssa Orłowicz kl. VI b już 3 raz.

  Zgodnie z naszym regulaminem puchar przechodzi na własność ucznia. - GRATULUJEMY!


  Tytuł "Najlepsza z najlepszych" zdobyła klasa IV b - wych. M. Połomska.

  Foto: przedstawicielki klasy z pamiątkowym pucharem.


  Ponadto wręczono 13 uczniom stypendia motywacyjne za wspaniałe wyniki w nauce.

  V. Orłowicz, O. Miraszewska, Z. Gilas, J. Niedźwiedź, I. Szczepańska, N. Orłowicz,

  M. Gmaj, I. Napontek, O. Franckowska, A. Małecka, J. Morka, W. Cel i A. Mawer.

  Wszystkim uhonorowanym  uczniom serdecznie pogratulował i podziękował za

  wkład pracy dyrektor szkoly.


   

 • INFORMACJA

  Dyrektor szkoły informuje, że można się ze szkołą kontaktować we wszystkich sprawach

  związanych z pracą szkoły- osobiście lub telefonicznie (dane SP7 w kontakcie).


   

 • 19.02.2014r. - BALE KARNAWAŁOWE.

  19 lutego 2014r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. A. Gmaj zorganizował bale
  karnawałowe -  dla klas I – III – i w godzinach popołudniowych dla klas IV-VI.
  Bal  karnawałowy dla najmłodszych uczniów był balem przebierańców. Wszyscy uczniowie,
  jak i rodzice, wykazali się ogromną pomysłowością strojów karnawałowych. Przebrania
  uczniów były bardzo ciekawe. SU wraz z  w-ce Dyrektorem, nagrodził 3 najładniejsze przebrania.
  Uczniowie bawili się przy muzyce disco, a do tańca zapraszał ich SU. Za najbardziej udany taniec
  uznano Kaczuchy. Bal dla klas starszych również przebiegł bardzo zabawnie. Podczas tego balu
  czynna była Kawiarenka Szkolna z przepysznymi ciastami, z każdej klasy. SU uczniowski
  zorganizował kilka  ciekawych konkursów karnawałowych np. taniec na gazecie czy taniec z balonem.
  Oczywiście nagrodzono również 3 najciekawsze stroje karnawałowe. Nad muzyką czuwał DJ Karol
  i DJ Szymon. Wszyscy fantastycznie się bawili.
  Serwis foto w Albumie fotograficznym.

   

 • Od 2.2 - 14.2.14r -ferie na sportowo.


  W czasie ferii zimowych w naszej szkole były zorganizowane dodatkowe zajęcia

  sportowe dla wszystkich uczniów którzy chcieli spędzić ferie na sportowo. Zajęcia

  prowadzili n -le w-f.  W pierwszym tygodniu zajęcia prowadziła K. Paczkowska

  - w drugim - P. Malanowski.

            Serwis foto w Albumie fotograficznym.


   

 • 2–7.02.2014r -„Ferie na 7”

  Uczniowie z klas I-III jak co roku w pierwszym tygodniu ferii zimowych uczestniczyli w dodatkowych

  zajęciach. Szkoła zapewniła warunki do dobrej zabawy i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Dzieci

  brały udział w grach i zabawach   sportowych. Wykonywały prace plastyczne. Grały w gry planszowe,

  układały puzzle, grały w gry online. Oglądały film pt.„ Minionki rozrabiają” z wykorzystaniem tablicy

  interaktywnej. Wzięły udział w balu podsumowującym zajęcia. Każdego dnia otrzymywały słodkie

  niespodzianki oraz napoje. Organizowane konkursy, turnieje i szarady umysłowe kończyły się

  wyłonieniem laureatów oraz wręczaniem drobnych upominków. Dzieci z zadowoleniem przychodziły

   i chętnie brały udział we wszystkich zabawach oraz zajęciach. Zajęcia były dotowane przez organ

   prowadzący – UM.  „Ferie na 7” poprowadziła Małgorzata Roszak.

       Serwis foto w Albumie fotograficznym.


 • 31.1.2014r.- III Turniej Scrabble.

  24 stycznia 2014r. odbył się finał III Turnieju Scrabble zorganizowanego z okazji 

  obchodów Dni Patrona Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Nasza szkoła od

  września 2012 roku jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Scrabble w szkole.

  W III Turnieju Scrabble wzięło udział 10 uczniów będących członkami szkolnego

  koła Scrabble w Siódemce.

  Uczestnicy Turnieju: Izabela Napiontek, Patrycja Michna, Jakub Różański,

  Klaudia Pączek, Emilia Tarczykowska, Iwona Bielińska, Marta Lengling,

  Majka Łucarz, Agata Wawroń i Wiktoria Kurcaba.

  Wyniki Turnieju:

  I miejsce            Jakub Różański  kl. V b

  II miejsce        –    Iwona Bielińska  kl. V b

  III miejsce  –   Klaudia Pączek  kl. V b

  Zwycięzca otrzymał Puchar Dyrektora Szkoły, nagrodę książkową i dyplom.

   Za zajęcie II i III miejsca uczennice otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.

   Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w Turnieju i drobne upominki.  

   Organizator Turnieju – Julita Wiśniewska     

  Serwis foto w Albumie fotograficznym.


   

 • 14.01.14r. - Zapisy uczniów do klasy pierwszej i informacje dodatkowe.

                        Podstawowe informacje dla rodziców uczniów klas

          pierwszych (szczególnie sześciolatków) dotyczące:

   

  Rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2013-14.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu prosi o dokonanie zapisu dzieci urodzonych

  w 2007 roku oraz urodzonych do 30.6.2008r. do klasy pierwszej. Dzieci urodzone  od 1.07. 2008r. roku mogą

  być zapisane do szkoły za zgodą rodziców. Zapisu należy dokonać w sekretariacie szkoły (codziennie od 8.00-15.00)

   do dnia 31.05.2014r.

   Przy zapisie prosimy o podanie następujących danych:

      - imię (imiona) i nazwisko dziecka; - data i miejsce urodzenia dziecka;

      - imię ojca, matki; - wykształcenie, zawód i miejsce pracy ojca i matki;

      - adres zamieszkania/ zameldowania; - nr dowodu osobistego, PESEL dziecka;

      - nr telefonu rodzica; - nr przedszkola, do którego dziecko chodzi.

   Przy zapisywaniu dziecka do klasy pierwszej będziecie Państwo wypisyawać kartę zgłoszenia jak niżej.

  wniosek_przyjecia_do_SP7.pdf

  W sprawach  indywidualnych związanych z zapisem dziecka do SP7 proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły.

  Wykaz ulic należących do obwodu SP 7:

  Wojska Polskiego 50-126 nr parzyste, Konopnickiej, Gimnazjalna, 10-Lutego,  Polna, Młyńska, Witosa, Wodna,

  Południowa, Św. Wincentego, Willowa, Ogrodowa, Mickiewicza, Klasztorna, Ciepła, Rzemieślnicza, Mały Rynek,

   Św. Wojciecha, Browarowa, Mestwina, Szkolna, Batorego, Duży Rynek, PCK, Kopernika, Średnia, Pocztowa,

  Zielona, Parowa, Podgórna, Mostowa, Parkowa,  Ks. Grzymisława,  Zamkowa, Farna, Świętopełka, Nadbrzeżna,

  Sądowa, Harcerska, Głogówko Królewskie 41-58, Wyzwolenia.

  Dodatkowe informacje o rekrutacji w tym również dzieci spoza obwodu szkoły oraz Regulamin rekrutacji znajduje

  się w zakładce -REKRUTACJA.

     DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW O SZKOLE.

  Funkcjonowania świetlicy.

  W naszej szkole zorganizowana została świetlica szkolna, do której chętnie biegną uczniowie po zakończonych lekcjach.

  Nauczycielem – wychowawcą świetlicy jest p. Dorota Grzela. Świetlica szkolna jest czynna w dni nauki od 7.00 do 16.00.

  Posiada oddzielne (niezależne) wejście od pozostałej części budynku. Zajmuje dwa pomieszczenia wyłożone przyjazną

  wykładziną dywanową, na której dzieci z zapałem podejmują różne zabawy. Została wyposażona w różnorodne zabawki i

  gry rozwijające myślenie, spostrzeganie, współzawodnictwo i współdziałanie dzieci w grupie oraz rozwijające ich

  zainteresowania. W czasie zajęć można także korzystać ze  sprzętu audiowizualnego oraz 5 komputerów. Wyposażenie

  świetlicy jest  stale uzupełniane i wzbogacane. Oprócz zabaw dowolnych w świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia

  zorganizowane, między innymi:

  - zajęcia tematyczne,

  - zajęcia plastyczne i plastyczno-techniczne, na których wykorzystywane  są różne techniki,

  - zajęcia muzyczne - nauka piosenek, zabawy rytmiczne, tańce, taniec na macie,   karaoke i in.,

  - gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej,

  - zajęcia czytelnicze – np. Chwila z książką (czytanie bajek przez nauczyciela lub dzieci),

  - odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce,  konkursy, quizy,

  - zajęcia teatralne.

  W naszej świetlicy każde dziecko znajdzie dla siebie ciekawe zajęcia i  ma możliwość wyboru, tego co chciałoby

  robić i rozwijać swoje zainteresowania. Wychowawca ma pełne kwalifikacje merytoryczne i co najważniejsze jest

  bardzo lubiany przez uczniów. Zawsze stara się stwarzać miłą i przyjazną atmosferę, organizować interesujące

  zajęcia oraz dba o wystrój sal i wyposażenie.

  Pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w naszej  szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu

  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości

  psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

    1) z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego;

    2) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień;

    3) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  z zaburzeń komunikacji językowej;

    4) z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

    5) z niepowodzeń edukacyjnych;

  6) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu

      wolnego i kontaktami środowiskowymi;

  11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

        w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i  nauczycielom polega na wspieraniu

  rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności

  wychowawczych w celu zwiększania efektów edukacyjnych uczniów. Korzystanie z pomocy PP  jest dobrowolne

  i nieodpłatne. Pomoc PP organizuje dyrektor szkoły. Pomocy PP w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz

  specjaliści. W szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi  i terapeuci pedagogiczni. Pomoc PP jest organizowana

  i udzielana we współpracy z:

        1) rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli;

        2) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami

            działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

  W naszej szkole pomoc PP jest udzielana jest w formie:

  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

  2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych

      oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, warsztatów, porad i konsultacji.

  Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości

  psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Prowadzą obserwacje pedagogiczne, w trakcie bieżącej

  pracy z uczniami, mające na celu rozpoznanie u uczniów:

  1. trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły  
  2.  podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub ;

     Wychowawca klasy lub dyrektor  planując udzielanie uczniowi pomocy PP, współpracują z rodzicami

     ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami.

  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy PP w szkole zapewniają

  poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

   Przygotowania szkoły na przyjecie sześciolatków.

  W celu przyjęcia do szkoły pierwszoklasistów, a w szczególności dzieci sześcioletnich szkoła podjęła szereg działań –

  m. innymi:

  1.Zamontowaliśmy monitoring boiska szkolnego i ulicy Mickiewicza (3 kamery cyfrowe).

  2.Ogrodzenie boiska szkolnego zostało podwyższone, zamontowano barierki ograniczające wybieganie na ulice.

  3.Z inicjatywy rodziców została zainstalowana sygnalizacja świetlna na kluczowym przejściu przez ul. Mickiewicza.

  4.Mamy do dyspozycji uczniów klas pierwszych oddzielną salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem zaplecza w

     pomocami dydaktycznymi (m.in. z programu Radosna szkoła).

  5.Z funduszy Radosnej szkoły została zorganizowana dodatkowa salka na zajęcia specjalistyczne oraz ruchowe.

  6.W 4 salach na 6 klas I – III mamy tablice interaktywne.

  7.Wdrożyliśmy Innowację pedagogiczną – specjalne zaplecze pomocy dydaktycznych dla klas I – III. Wyposażone

     w najnowocześniejsze pomoce zgodne z nową podstawą programowa.

  8.W ubikacji chłopięcej i dziewczęcej zostały zamontowane specjalne ubikacje o zmniejszonych wymiarach oraz

     zamontowano podgrzewacze ciepłej wody.

  9.W klasach zakupiono stoliki uczniowskie i krzesła regulowane w zależności od wzrostu dzieci.


   

   

 • 30.1.14r. - Góra Grosza.

   

          Samorząd Uczniowski SP7, w dniach od 25.11.13 do 6.12.13r.  brał udział

   w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza, zorganizowaną przez

   Fundację Nasz Dom. Członkowie SU zbierali od całej społeczności szkolnej

   grosze. Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do akcji.

   W styczniu członkowie SU zabrali się za podliczenie wszystkich zebranych groszy.

   Liczenie trwało około tygodnia. Ogólna kwota zebranych „groszów” od uczniów

   i nauczycieli SP 7 to 361,38 zł. Cała nasza Góra Grosza ważyła 25 kg.

  Pieniądze zostały wysłane przez firmę przewozową UPS pod wskazany adres

   Fundacji Nasz Dom, dnia 30.01.2014.

        Opiekun SU:   Agnieszka Gmaj


   

 • 30.1.14r. – turniej tenisa stołowego.

  30.1.14r. odbył się indywidualny turniej tenisa stołowego. Zgłosiło się, aż 24 uczniów klas IV-VI

  (23 chłopców i 1 dziewczynka). Zawody zostały rozegrane „systemem  brazylijskim”, kto poniósł

  dwie porażki odpadał z turnieju. Po czterogodzinnej  rozgrywce udało się wyłonić czwórkę

  najlepszych pingpongistów „siódemki”:

  1 miejsce- Adrian Gackowski-klasa VI c

  2 miejsce-Krystian Waszkowski-klasa VI c

  3 miejsce-Karol Drażdżewski-klasa V b

  4 miejsce-Natan Gackowski- klasa V b

  Zwycięzca otrzymał okazały puchar ufundowany przez dyrektora szkoły.

  Cała czwórka dostała także okolicznościowe dyplomy i skromne upominki.

  Turniej zorganizował: n – l wychowania fizycznego Piotr Malanowski.


   

 • 29.01.14r. – podsumowanie akcji – „Czysty, wesoły chodzę do szkoły”.

           W listopadzie uczniowie klas I – III wzięli udział w konkursie i akcji przygotowanej

   przez sieć drogerii Rossmann: Twój Niezbędnik Higieniczny. Zadaniem dzieci było

   wykonanie prac poświęconych tej tematyce. Motto tegorocznego konkursu brzmiało:

   „Czysty, wesoły chodzę do szkoły”. Nasi uczniowie wykonali zarówno prace plastyczne

   jak również napisali wiersze i hasła reklamujące higienę osobistą. Prace zostały dostarczone

   do sklepu koordynującego konkurs w naszym mieście. W nagrodę za wzięcie udziału w

  akcji wszyscy uczniowie otrzymali niezbędniki higieniczne - mydełko, szampon, chusteczki

   higieniczne, pasta i szczoteczka do zębów.

  Koordynatorzy akcji w szkole: W.Andrys i M.Palak

     Serwis foto w Albumie fotograficznym.


   

 • 15.01.2014r. – bezpieczeństwo w czasie ferii.

  15 stycznia gościliśmy w naszej szkole Komendanta Straży Miejskiej w Świeciu

  p. Romana Witta. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych.

  Pan R. Witt szczegółowo omówił główne zagrożenia oraz obrazowo przedstawił zasady

  postępowania, m. In.:

  1.Prawidłowe przechodzenie przez jezdnię,.

  2.Bezpieczeństwo w sieci internetowej.

  3.Bezpieczne sporty zimowe – zachowanie na lodowisku i bezwzględny zakaz zabaw

     na zamarzniętych akwenach wodnych.

  4.Zachowanie w czasie ewentualnego ataku przez psa.

  5.Zasady przebywania w domu – kontakt z obcymi.

  6.Pierwsza, bezpieczna pomoc medyczna.

  Dzisiejsze spotkanie było cyklicznym od wielu lat działaniem prewencyjnym

  Straży Miejskiej  w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7.

            Cała społeczność szkolna bardzo serdecznie dziękuje!


   

   

 • 14.1.14r. - spotkanie organizatorów I Orszaku III Króli.

  14 stycznia w Zespole Szkół Katolickich odbyło się spotkanie podsumowujące organizatorów

  i uczestników I Orszaku III Króli zorganizowane przez ks. Przemysława Szulca. Z naszej szkoły

  w spotkaniu brali udział: D. Modrzewska, H. Listewnik, B. Minga i W. Andrys.

  Ks. P. Szulc podziękował wszystkim organizatorom za wkład pracy w organizację Orszaku

  i wręczył pamiatkowe podziękowania. Uczestnicy w dyskusji podsumowali organizację i

  przebieg Orszaku. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Orszak zakończył sie sukcesem zarówno

  samych uczestników jak i tak licznym udziałem mieszkańców Świecia. Zarówno ks. P. Szulc

  jak i inni uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili przygotowanie "niebieskich" - naszych

  uczniów, rodziców i nauczycieli.


   

 • 13.01.2014r. - dyplom z TVP dla Świeckich Gzubów.

  Szkoła Podstawowa nr 7 brała udział w w ogólnopolskim programie -

  "INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ". Uczniowie obejrzeli łącznie

  6 przedstawień teatralnych on-line m.in. z: Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego,

  Kielc, Lublina i Bydgoszczy. Odpowiedzialnym za przekaz i organizację w SP7 była

  p. J. Wiśniewska.

  TVP z Narodowym Instytutem Audiowizu w ramach tego Programu zorganizowała

  PIERWSZY INTERNETOWY PRZEGLĄD SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH o

  zasięgu ogólnopolskim pod honorowym patronatem: Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

  Nasz zespół Świeckie Gzuby Brał udział w/w konkursie za co otrzymał pamiątkowy dyplom.

  Opiekunami zespołu są:pp. M. Połomska, D. Grzela i S. Schmidt.


   

 • 8 i 13.1.13r- mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

  W zawodach Miejsko - Gminnych w mini piłkę siatkową dziewczęta z naszej szkoły

  zajęły II miejsce.

  Chłopcy - I miejsce! Skład naszej drużyny:

  Adrian Gackowski, Natan Gackowski, Wiktor Pawelec, Karol Drażdżewski, Piotr Łabuz,

  Wojciech Lipkowski, Mateusz Grzywacz, Krzysztof Manikowski.

         Opiekun zespołu: Piotr Malanowski.


   

 • 8-10.1.14r - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  W dniach od 8 - 10 stycznia w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniedzy oraz dyskoteka w ramach

  Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy już 22 raz. Zebraliśmy łącznie 258 zł.


   

 • 6.1.14r. - właśnie zakończył się I Orszak Trzech Króli w Świeciu.

  Zakończył sie Orszak Trzech Króli zorganizowany pierwszy raz w naszym mieście.

  Świecie dołączyło do blisko 200 miast, które zorganizowały Orszak. Szkoła Podstawowa nr 7

  była w nim bardzo aktywna. Uszyliśmy stroje dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

  Wykonaliśmy zbroje - miecze, tarcze, dzidy i dekorację do Sceny trzeciej.

  Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy pomagali w przygotowaniu

  naszych dzieci - szyli szaty, wykonywali uzbrojenie czy dekoracje. Dziekuję rodzicom, którzy się

  włączyli w przygotowania jak i brali udział w przemarszu.

     Serwis foto w Albumie fotograficznym.


   

 • 6.1.2014r. - Orszak Trzech Króli

  6 stycznia po raz pierwszy przez Świecie przejdzie Orszak Trzech Króli. Świecie przyłącza

  się do grona miast organizujących u siebie Orszak Trzech Króli. Jest jedną ze 176 miejscowości,

   przez które szóstego stycznia przejdą kolorowe orszaki. Nasza szkoła bierze w nim czynny

  udział. Na boisku szkolnym będzie trzecia scena – dwór króla Heroda.

  Od kilku tygodni są przygotowywane stroje oraz „zbroje”. Czynny udział biorą uczniowie

   i rodzice z  klas: I a, II a, VI a i członkowie Samorządu Uczniowskiego. Powołano zespół

  ds. organizacyjnych w składzie: B. Minga, D. Modrzewska, J. Lewandowska, H. Listewnik,

   A. Gmaj, W. Andrys.


   

 • 20.12.13R. - JASEŁKA

  20.12.13R. - uczniowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie -

  JASEŁKA, które obejrzeli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły

  oraz specjalny gość - ks. Kazimierz Grajewski. Przedstawienie zostało

  przygotowane przez pp.B. Mingę i H. Listewnik. Wszystkim bardzo się podobało.

  Na zakończenie ks. Kazimierz podziekował uczniom i nauczycielom za wspaniałe

  przedstawienie i podziękował za zaproszenie.

      Serwis foto w Albumie fotograficznym.


   

   

   

 • 20.12.13r. – konkursu plastyczny „Romowie - moi sąsiedzi”.

  Na początku października 2013 r. został ogłoszony konkurs plastyczny „Romowie –

   moi sąsiedzi”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Wykonane przez

  uczniów prace zostały ocenione przez jury i nagrodzone.

  Wyniki konkursu:

  I miejsce - Zuzanna Gilas          kl. IV b

  II miejsce           – Julia Filewska            kl. IV b

  III miejsce       –  Natalia Stanny       kl. IV b

  Wyróżnienia   –  Monika Boruch          kl. IV a

           Vanessa Orłowicz   kl. VI b

  Konkurs został zorganizowany ze środków Ministerstwa Administracji

  i Cyfryzacji w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności

  romskiej w Polsce - 2013".

  Organizatorzy  konkursu: W. Andrys, J. Wiśniewska, S. Schmidt   

     Serwis foto w Albumie fotograficznym.   

             
 • 20.12.13r.- „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

  W dniach 9-20 grudnia uczniowie SP 7 zorganizowali zbiórkę przyborów szkolnych,

   słodyczy, zabawek i gier dla dzieci przebywających podczas świąt w Wojewódzkim

  Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. W dniu 20 grudnia

   p. M. Gruszczyńska oraz  uczniowie z klasy V a i V b przekazali zebrane podarunki

   chorym dzieciom. Pani Oddziałowa podziękowała nam w imieniu wszystkich dzieci.

         Jak co roku, akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci

  chętnie przynosiły podarunki dla chorych rówieśników, dopytywały na co te dzieci

  chorują, dlaczego przebywają w szpitalu itp. Pozytywny wynik akcji świadczy o

  ogromnej empatii naszych uczniów oraz chęci pomocy tym, którzy tego potrzebują.

           Organizatorzy: pp.M Gruszczyńska, D. Modrzewska, S. Schmidt


   

page: